د. ياسر عبد الحميد عبد الفتاح

تخصص الدكتور

 • CCN304
 • CCS305
 • CCS405
 • CCS302
 • CCS402
 • MRT402

تفاصيل المقرر

The course introduces basic concepts of networks, network devices and network administration.

Contents:

 • Basic Network Concepts
 • Network  Protocols and Standards
 • Networking  Components
 • TCP/IP  Fundamentals
 • Subnetting and Routing
 • TCP/IP Utilities

 المرفقات